1

فرش دستباف کدام شهر بهتر است

News Discuss 
ولی چنانکه گمان میرفت علمای «شریعتخواه» بایرادهایی برخاستند، و در چند «اصل» ناهمداستانی نمودند. چون در نجف سید کاظم یزدی که یکی از مجتهدان بنام و خود از ردهٔ آخوند خراسانی و حاجی شیخ مازندرانی میبود، و دسته بزرگی از ایرانیان باو «تقلید» میداشتند، راه حاج شیخ فضلالله را https://sound-social.com/story160431/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story