1

ماجرای تضمین قیمت شهر فرش چیست؟

News Discuss 
درویشت شاعر نیست، اما میبیند که تو تنها ماندهای. تو تنها نیستی درویش. تو ادای تنهایی را در میآوری. و کیخسرو در عقب افراسیاب بچین رفته خراج بر آن مملکت نهاده مجموع دیار ترکستان را تسخیر نموده و افراسیاب مدتی از خلایق روی پنهان کرده عاقبت در آذربایجان بتوسط https://digifarsh.com/Mag/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B4/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story